.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

Durant la celebració de la diada de la Pentecosta, es trobaven tots junts en un mateix lloc, quan, de sobte, se sentí venir del cel un so com si es girés una ventada violenta, i omplí tota la casa on es trobaven asseguts.
Llavors se’ls aparegueren com unes llengües de foc, que es distribuïren i es posaren sobre cadascun d’ells. Tots quedaren plens de l’Esperit Sant i començaren a expressar-se en diversos llenguatges, tal com l’Esperit els concedia de parlar.
Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacionalitats que hi ha sota el cel. Quan se sentí aquell so, la gent hi anà i quedaren desconcertats, perquè cadascú els sentia parlar en la seva pròpia llengua.
Estranyats i fora de si deien: «No són galileus, tots aquests que parlen? Doncs, com és que cadascun de nosaltres els sentim en la nostra llengua materna?.
Entre nosaltres hi ha parts, medes i elamites, hi ha residents a Mesopotàmia, al país dels jueus i a Capadòcia, al Pont i a l’Àsia, a Frígia i a Pamfília, a Egipte i a les regions de Líbia, tocant a Cirena, hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i prosèlits, hi ha cretencs i àrabs, però tots nosaltres els sentim proclamar les grandeses de Déu en les nostres pròpies llengües.»

Ac 2,1-11

Salm Responsorial

R. Quan envieu el vostre alè, Senyor, 
renoveu la vida sobre la terra.

Beneeix el Senyor, ànima meva. 
Senyor, Déu meu, que en sou de gran. 
Que en són de variades, 
Senyor, les vostres obres la terra 
és plena de les vostres criatures. R

Si els retireu l’alè,

expiren i tornen a la pols d’on van sortir. 
Quan envieu el vostre alè, 
reneix la creació, 
i renoveu la vida sobre la terra. R

Glòria al Senyor per sempre. 
Que s’alegri el Senyor contemplant 
el que ha fet, que li sigui agradable aquest poema, 
són per al Senyor aquests cants de goig. R

Sl 103,1ab i 24ac.29bc-30.31.34 (R.: 30)

Lectura de la carta primera de sant Pau als cristians de Corint
Germans, ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor si no és per un do de l’Esperit Sant. Els dons que rebem són diversos, però l’Esperit que els distribueix és un de sol. Són diversos els serveis però és un de sol el Senyor a qui servim. Són diversos els miracles, però tots són obra d’un sol Déu que els fa valent-se de cadascun de nosaltres. Les manifestacions de l’Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots.
Perquè el Crist és com el cos humà: és un, encara que tingui molts membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol Esperit per formar un sol cos, i a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix Esperit.

1Co 12,3b-7.12-13

Lectura de l'evangeli segons sant Joan

El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor.
Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.» Llavors alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó.»

Jn 20,19-23

"Tots quedaren plens de l’Esperit Sant"

Avui celebrem la gran diada de la Pentecosta, la vinguda de l’Esperit Sant sobre els apòstols i també damunt de tots nosaltres. L’Esperit Sant és, podem dir, l’ànima de l’Església. Per això són tan diversos els seus fruits. La primera lectura ens ha narrat, de forma visible, la irrupció d’aquest Esperit en els apòstols, com una ventada violenta i com unes llengües de foc. Ja podem veure aquí la força de l’Esperit que empeny els deixebles a predicar l’evangeli de Jesús. I la mateixa escena ens parla d’un fruit molt concret: Tots nosaltres (de diferents nacions i llengües) els sentim proclamar les grandeses de Déu en les nostres pròpies llengües. El missatge de Crist es fa comprensible a tots malgrat ser de races, llengües o cultures diferents. Al contrari del que va passar a Babel: allà parlant una mateixa llengua, no s’entenien; aquí en la diversitat, tots es troben units en el missatge de Crist. L’evangeli subratlla un altre aspecte molt important. Diu Jesús: Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó. Cap home no pot perdonar els pecats; només els perdona Déu i aquells que han rebut de forma especial aquest do de l’Esperit de Déu. Jesús ha començat comunicant la pau; l’Esperit allibera de la por: els apòstols eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Per això Jesús per dues vegades diu: Pau a vosaltres. I ara és també l’hora de la missió: Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres. I per això els hi dona l’Esperit. Sant Pau recorda que només podem proclamar la nostra fe si som moguts per l’Esperit: Ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor si no és per un do de l’Esperit. I subratlla també la unitat de tots els creients: Tots nosaltres jueus o grecs, esclaus o lliures hem estat batejats en un sol Esperit per a formar un sol cos. No hi ha cap diferència entre cristians i tots formem un sol cos. Són aquests els fruits de l’Esperit en la nostra vida: comunió, pau, missió?

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES