.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«la gràcia i la veritat ens han vingut per Jesucrist»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira

La saviesa s’elogia ella mateixa, es gloria enmig del seu poble, parla en la reunió del poble de l’Altíssim, es gloria davant dels seus estols, s’enalteix enmig del poble, s’admira d’ella mateixa en la reunió santa, fa el seu elogi davant la multitud dels elegits i entre els beneïts es proclama beneïda, dient: «El Senyor de l’univers em donà una ordre, el qui em va crear i m’assenyala on plantaré la meva tenda em digué: “Acampa entre els fills de Jacob, fes d’Israel la teva heretat, treu nous plançons entre els meus elegits.”
M’ha creat abans del temps, des del principi, i mai més no deixaré d’existir. Li dono culte davant d’ell al temple sant. Així m’he establert a Sió, m’ha fet trobar repòs a la ciutat que ell i jo estimem, exerceixo el meu poder a Jerusalem.
He tret brotada en un poble ple de glòria, en la possessió del Senyor, en la seva heretat; estaré per sempre en la reunió dels sants.»

Sir 24,1-4.12-16

Salm Responsorial

R. El qui és la paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle.

Glorifica el Senyor, Jerusalem, Sió,
canta lloances al teu Déu,
que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills. R

Manté la pau al teu territori

i et sacia amb la flor del blat.
Envia ordres a la terra, 
i la seva paraula corre de pressa, no es detura. R

Anuncia les seves paraules als fills de Jacob,
als fills d’Israel els seus decrets i decisions.
No ha obrat així amb cap altre poble,
no els ha fet conèixer les seves decisions. R

Sl 147,12-13.14-15.19-20 (R.: Jn 1,14)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efès
Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït en Crist amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel; ens elegí en ell abans de crear el món, perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.
Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola decisió, que dona lloança a la grandesa dels favors que ens ha concedit en el seu Estimat.
Per això, ara que he sentit parlar de la fe que teniu en Jesús, el Senyor, i del vostre amor per tots els fidels, jo no em canso de donar gràcies per vosaltres, i us recordo en les meves pregàries, demanant al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedeixi els dons espirituals d’una comprensió profunda i de la seva revelació, perquè conegueu de veritat qui és ell: demanant-li també que il·lumini la mirada interior del vostre cor, perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té reservades, l’heretat que ell us dona entre els sants.

Ef 1,3-6.15-18

Lectura de l'evangeli segons sant Joan

Al principi ja existia el qui és la Paraula. La Paraula era amb Déu i la Paraula era Déu. Era, doncs, amb Déu al principi. Per ell tot ha vingut a l’existència, i res del que ha vingut a existir no hi ha vingut sense ell.
Tenia en ell la Vida, i la Vida era la Llum dels homes. La Llum resplendeix en la foscor, però la foscor no ha pogut ofegar-la.
[Déu envià un home que es deia Joan. Era un testimoni; vingué a donar testimoni de la Llum, perquè per ell tothom arribés a la fe. Ell mateix no era la Llum; venia només a donar-ne testimoni.]
Existia el qui és la Llum veritable, la que, en venir al món, il·lumina tots els homes. Era present al món, al món que li deu l’existència, però el món no l’ha reconegut.
Ha vingut a casa seva, i els seus no l’han acollit. Però a tots els qui l’han rebut, als qui creuen en el seu nom, els concedeix poder ser fills de Déu. No són nascuts per descendència de sang, ni per voler d’un pare o pel voler humà, sinó de Déu mateix.
El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle, i hem contemplat la seva glòria, que li pertoca com a Fill únic del Pare ple de gràcia i de veritat.
[Donant testimoni d’ell, Joan cridava: «És aquell de qui jo deia: El qui ve després de mi m’ha passat davant, perquè, abans que jo, ell ja existia.»
De l’abundància de la seva plenitud tots nosaltres hem rebut gràcia sobre gràcia. Perquè la Llei, Déu la donà per Moisès, però la gràcia i la veritat ens han vingut per Jesucrist.
Déu, ningú no l’ha vist mai; Déu Fill únic, que està en el si del Pare, és qui l’ha revelat.]

Jn 1,1-18

"Als qui l’han rebut els concedeix poder ser fills de Déu"

Ja sabem que l’AT sovint és un anunci o figura de les realitats del NT. La primera lectura parla de la saviesa que és presentada com un realitat que existeix al costat de Déu i que es fa present enmig del poble d’Israel: Acampa entre els fills de Jacob, fes d’Israel la teva heretat... he tret brotada en la possessió del Senyor. Tot això ho podem aplicar a l’encarnació de Jesucrist que contemplem en aquests dies, com també aquestes paraules: El Senyor m’assenyala on plantaré la meva tenda; m’he establert a Sió [Jerusalem]; m’ha fet trobar repòs a la ciutat que ell i jo estimem. De forma encara més clara li podem aplicar al Senyor aquestes paraules: M’ha creat abans dels temps, des del principi i mai més no deixaré d’existir.
El que llegim a l’Evangeli de Joan és com un ressò del Siràcida: Al principi ja existia el qui és la Paraula. La paraula era amb Déu i la Paraula era Déu. Però Joan precisa: Tenia en ell la Vida, i la Vida era la Llum dels homes. I aquesta Llum i aquesta Vida s’han fet presents entre nosaltres: El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle, és a dir, la seva tenda. S’ha fet veí nostre, un més de la comunitat d’homes i dones que vivim en aquest món. Però cal acollir-lo a la nostra vida perquè no passi el que denuncia l’evangelista: Era present al món, però el món no l’ha acollit, ha vingut a casa seva i els seus no l’han acollit. Però, a tots els qui l’han rebut, als qui creuen en el seu nom, els concedeix poder ser fills de Déu. Aquest és el gran do que ens ofereix aquest infant: poder ser fills de Déu. I diu encara: La gràcia i la veritat ens han vingut per Jesucrist. Aquests són els grans dons que ens porta l’infant Jesús. Sant Pau també recorda: Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist. I d’aquí l’oració: Que Déu ens concedeixi una comprensió profunda i la seva revelació, perquè coneguem veritablement qui és ell, que ens porta la Llum, la Veritat, l’Amor i que ens ha fet fills de Déu. Pot ser una bona oració per a aquests dies.

Mn.Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES